Misja

Misją Laboratorium Sztuki jest pokazywanie, że świat sztuki  i świat codziennej rzeczywistości tworzą niezwykłą symbiozę.
Chcemy edukować i promować sztukę wśród szerokiej rzeczy odbiorców. Chcemy także wspierać młodych, ambitnych twórców by ci mogli rozwijać swoją pasję,
i robić to co robią najlepiej – czyli tworzyć, nie bojąc się o cały zakres spraw, które ze sztuką niewiele mają wspólnego.
Wreszcie, chcemy otworzyć drzwi do świata sztuki i drzwi naszego Laboratorium Sztuki dzieciom i młodzieży twórczo uzdolnionej,
bo uważamy, że dzięki temu mogą odkryć swoja pasję i kreatywność.

Nasza cele to:

  1. wspieranie i promowanie działalności twórczej artystów,
  2. wspieranie, promowanie i upowszechnianie rozwoju kultury i sztuki, w tym także sztuki pojawiającej się w przestrzeni publicznej, oraz ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki;
  3. inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej, w tym wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej;
  4. wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży twórczo uzdolnionej,
  5. inicjowanie i wspieranie wszelkich  działań i inicjatyw zmierzających do harmonijnego rozwoju i wzbogacania  przestrzeni publicznej w polskich miastach;
  6. wspieranie działań zmierzających do ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego i przemysłowego, ich rewitalizacja i zagospodarowanie na cele społecznie użyteczne oraz rewitalizacja przestrzeni publicznych,
  7. tworzenie warunków dla funkcjonowania i współpracy pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w obszarach związanych z kulturą, sztuką, wzornictwem, rewitalizacją i oddziałujących na rozwój lokalny i regionalny;
  8. upowszechnianie świadomości społecznej oraz edukacja dotycząca ochrony praw autorskich, patentowych i pokrewnych oraz zagadnień związanych z przenoszeniem praw autorskich, patentowych i pokrewnych;
  9. inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również znalezienia innowacyjnych możliwości zastosowania odkrytej wiedzy;
  10. prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu  podniesienie świadomości społecznej  dotyczącej kultury, sztuki, wzornictwa a także prawnych aspektów ich ochrony.

pobierz statut fundacji