Statut

STATUT
FUNDACJI LABORATORIUM SZTUKI
z dnia 6.04.2017 roku
zmieniony w dniu 23.05.2017 roku
I. Postanowienia ogólne
1. FUNDACJA LABORATORIUM SZTUKI, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Jana Holochera z Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Krakowskiej
49/4 w dniu 6.04.2017, repertorium A Nr 2859/2017, przez Fundatora wymienionego w tym
oświadczeniu oraz w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.
2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. Fundacja zostaje ustanowiona
dla realizacji celów społecznie użytecznych i jest podmiotem działającym w interesie publicznym.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r.,
Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
4. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
6. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
7. Fundacja może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, być ich członkiem lub
je współtworzyć.
8. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub instytucji i
współpracować z nimi.
9. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
10. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym w ustawie o fundacjach sprawuje Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
II. Cele Fundacji
1. Celem Fundacji jest:
1) wspieranie i promowanie działalności twórczej artystów,
2) wspieranie, promowanie i upowszechnianie rozwoju kultury i sztuki, w tym także sztuki
pojawiającej się w przestrzeni publicznej, oraz ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa
do kultury i sztuki;
3) inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej, w tym wiedzy o sztuce i
kulturze współczesnej;
4) monitorowanie i analiza istniejącego prawa z perspektywy celów Fundacji oraz prowadzenie
działalności badawczej, tworzenie raportów, analiz i opracowań
5) wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i
zawodowego dzieci i młodzieży twórczo uzdolnionej,
6) inicjowanie i wspieranie wszelkich działań i inicjatyw zmierzających do harmonijnego rozwoju i
wzbogacania przestrzeni publicznej w polskich miastach;
7) wspieranie działań zmierzających do ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego i
przemysłowego, ich rewitalizacja i zagospodarowanie na cele społecznie użyteczne oraz
rewitalizacja przestrzeni publicznych,
8) tworzenie warunków dla funkcjonowania i współpracy pomiędzy osobami i instytucjami
działającymi w obszarach związanych z kulturą, sztuką, wzornictwem, rewitalizacją i
oddziałujących na rozwój lokalny i regionalny;
9) upowszechnianie świadomości społecznej oraz edukacja dotycząca ochrony praw autorskich,
patentowych i pokrewnych oraz zagadnień związanych z przenoszeniem praw
autorskich, patentowych i pokrewnych;
10) inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej w obszarze
nauk społecznych i humanistycznych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o
człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również znalezienia innowacyjnych możliwości
zastosowania odkrytej wiedzy;
11) prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu
podniesienie świadomości społecznej dotyczącej kultury, sztuki, wzornictwa a także prawnych
aspektów ich ochrony.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja podejmuje następujące działania:
1) promowanie sztuki polskiej, ze szczególnych uwzględnieniem młodych artystów,
2) organizowanie i udział w imprezach ekspozycyjnych, promocyjnych, warsztatowych,
konferencyjnych, festiwalowych, naukowych, seminariach i konkursów z zakresu szeroko
pojętej sztuki a także organizowanie wystaw oraz innych imprez związanych ze sztukami
wizualnymi i kulturą miejsca;
3) podejmowanie i realizowanie działań i akcji społecznych, rewitalizacyjnych, rozwojowych,
4) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, tworzenie kolekcji dzieł sztuki;
5) współpracę z administracją samorządową i rządową oraz z jednostkami gospodarki, nauki i
kultury w kraju i za granicą, w zakresie objętymi celami Fundacji;
6) skupianie wokół celu Fundacji artystów, krytyków, miłośników sztuki, przedstawicielstwa
zagraniczne, a także przystępowanie do spółek i fundacji;
7) wspieranie i prowadzenie programów badawczych służących rozwojowi i upowszechnianiu
wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce;
8) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
9) fundowanie stypendiów, nagród i wyróżnień, pomocy finansowej lub rzeczowej, organizowanie
praktyk i staży;
10) działalność informacyjna, promocyjna, szkoleniowa, badawcza i wydawnicza służącą
do realizacji celów statutowych Fundacji,
11) działalność na rzecz popularyzacji twórczości artystów oraz wiedzy z nią związanej;
12) udział w projektach inwestycyjnych i społecznych;
13) dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
14) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kultury i sztuki, designu, wzornictwa użytkowego,
dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji obiektów i przestrzeni publicznej;
15) wspieranie rozwoju talentów artystycznych dzieci i młodzieży poprzez pomoc umożliwiającą
udział w kursach mistrzowskich, praktykach artystycznych, festiwalach i konfrontacjach oraz
organizowanie wydarzeń na rzecz rozwoju i promocji dzieci i młodzieży artystycznie
uzdolnionej.
16) świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,
merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw
dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego,
w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń, staży prowadzonych w kraju i za
granicą;
17) udostępnianie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy o prawnych aspektach szeroko
pojętej ochrony praw autorskich twórców, w tym także poprzez prowadzenie warsztatów i
szkoleń
18) tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie).
III. Majątek i dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe w wysokości 1.000
(tysiąca tysięcy) złotych na działalność statutową fundacji, wniesione przez Fundatora w gotówce, oraz
rzeczy i prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątek Fundacji pochodzi z:
3
a. dotacji, grantów, subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe
poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty;
b. zbiórek i imprez publicznych;
c. majątku nieruchomego i ruchomego;
d. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
e. odsetek bankowych
f. zwrotnych oraz bezzwrotnych dotacji krajowych oraz międzynarodowych programów, projektów czy
inicjatyw.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
4. Gospodarka finansowa fundacji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja
może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
6. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych, spółkach, papierach wartościowych lub lokatach bankowych.
IV. Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany Zarządem
2. Rada Fundacji, zwana Radą, o ile Zarząd podejmie uchwałę w tym zakresie.
V. Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany i odwoływany przez Fundatora w drodze
uchwały na 3-letnią kadencję z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Fundator, o ile zdecyduje wejść w skład Zarządu, staje na czele Zarządu jako Prezes Zarządu albo
wyznacza Prezesa Zarządu spośród Członków Zarządu. Fundator wchodzi w skład Zarządu na
nieoznaczoną czasowo kadencję.
3. W przypadku śmierci Fundatora w prawa jego wstępuje osoba wyznaczona w tym celu aktem woli lub
(gdy nie wyznaczył on takiej osoby) spadkobierca, a w razie wielu spadkobierców – wyznaczony przez
nich wspólny pełnomocnik.
4. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję więcej niż jedną kadencję.
5. Osoba sprawująca mandat Członka Zarządu może być pracownikiem Fundacji.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu dwuosobowego lub
trzyosobowego wymagana jest obecność co najmniej dwóch Członków.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację wszystkim Członkom Zarządu o terminie
pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
8. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie obiegowym do którego nie stosuje się ustępu 5.
Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są bezwzględną większością głosów wszystkich Członków
Zarządu. Możliwość głosowania kończy się w ciągu 7 dni od momentu poddania uchwały pod
głosowanie.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. pisemnego zrzeczenia się;
b. śmierci;
c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
d. odwołania przez Fundatora.
10. Odpowiedzialność Członka Zarządu względem Fundacji ograniczona jest do odpowiedzialności za szkody
wyrządzone umyślnie w związku z pełnioną funkcją.
11. Do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji
samodzielnie w każdym przypadku lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
12. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, a także jest
odpowiedzialny za realizację jej celów statutowych. Zarząd sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji
oraz przyjmuje darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji
4
13. Zarząd wyznacza zasadnicze kierunki działalności i rozwoju Fundacji;
14. Zarząd ma prawo zmieniać Statutu Fundacji.
15. Zarząd Fundacji spotyka się minimum raz na kwartał. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje poprzez głosowanie, w przypadku równych głosów za i przeciw decydujące znaczenie ma głos Prezesa.
VI. Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem doradczym, a funkcjonuje od momentu i pod warunkiem podjęcia uchwały powołującą ją przez Zarząd Fundacji. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby skupione wokół idei Fundacji.
3. Rada Fundacji proponuje długoterminowe cele Fundacji, przedstawia Zarządowi uwagi dotyczące możliwych kierunków rozwoju Fundacji i doskonalenia jej działalności, a jej członkowie doradzają Zarządowi w dziedzinach, w których są specjalistami.
4. Rada Fundacji liczy od 1 do 5 osób
5. Kadencja członków Rady Fundacji jest bezterminowa i trwa do momentu odwołania przez Zarząd Fundacji lub ustaje wskutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa
b. śmierci członka Rady
c. utraty praw obywatelskich członka Rady na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
V. Postanowienie końcowe
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku:
a. osiągnięcia celów, dla których została powołana
b. wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
c. decyzji Fundatora o zakończeniu działalności Fundacji
2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator lub likwidatorzy powoływani przez Fundatora. Fundator określa przeznaczenie środków majątkowych pozostających po likwidacji Fundacji z uwzględnieniem celów Fundacji.
3. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić jedynie za zgodą Fundatora, oraz o ile nie pociąga za sobą istotnej zmiany celów Fundacji.
4. Zmiana Statutu nie może polegać na istotnej zmianie celów Fundacji.

pobierz statut fundacji