Statut

STATUT
FUNDACJI LABORATORIUM SZTUKI
z dnia 06.04.2017 roku
zmieniony w dniu 23.05.2017 roku

I. Postanowienia ogólne

 1. FUNDACJA LABORATORIUM SZTUKI, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Holochera z Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Krakowskiej
  49/4 w dniu 6.04.2017, repertorium A Nr 2859/2017, przez Fundatora wymienionego w tym oświadczeniu oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.
 2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. Fundacja zostaje ustanowiona
  dla realizacji celów społecznie użytecznych i jest podmiotem działającym w interesie publicznym.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r.,
  Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 4. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 6. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 7. Fundacja może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, być ich członkiem lub
  je współtworzyć.
 8. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub instytucji i
  współpracować z nimi.
 9. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 10. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym w ustawie o fundacjach sprawuje Minister
  Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Cele Fundacji

 1. Celem Fundacji jest:
  a) wspieranie i promowanie działalności twórczej artystów
  b) wspieranie, promowanie i upowszechnianie rozwoju kultury i sztuki, w tym także sztuki pojawiającej się w przestrzeni publicznej oraz ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki
  c) inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej, w tym wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej
  d) monitorowanie i analiza istniejącego prawa z perspektywy celów Fundacji oraz prowadzenie działalności badawczej, tworzenie raportów, analiz i opracowań
  e) wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży twórczo uzdolnionej
  f) inicjowanie i wspieranie wszelkich działań i inicjatyw zmierzających do harmonijnego rozwoju i wzbogacania przestrzeni publicznej w polskich miastach
  g) wspieranie działań zmierzających do ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego i przemysłowego, ich rewitalizacja i zagospodarowanie na cele społecznie użyteczne oraz rewitalizacja przestrzeni publicznych
  h) tworzenie warunków dla funkcjonowania i współpracy pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w obszarach związanych z kulturą, sztuką, wzornictwem, rewitalizacją i oddziałujących na rozwój lokalny i regionalny
  i) upowszechnianie świadomości społecznej oraz edukacja dotycząca ochrony praw autorskich, patentowych i pokrewnych oraz zagadnień związanych z przenoszeniem praw autorskich, patentowych i pokrewnych
  j) inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również znalezienia innowacyjnych możliwości zastosowania odkrytej wiedzy
  k) prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej kultury, sztuki, wzornictwa a także prawnych aspektów ich ochrony.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja podejmuje następujące działania:
  a) promowanie sztuki polskiej, ze szczególnych uwzględnieniem młodych artystów
  b) organizowanie i udział w imprezach ekspozycyjnych, promocyjnych, warsztatowych, konferencyjnych, festiwalowych, naukowych, seminariach i konkursów z zakresu szeroko pojętej sztuki, a także organizowanie wystaw oraz innych imprez związanych ze sztukami wizualnymi i kulturą miejsca
  c) podejmowanie i realizowanie działań i akcji społecznych, rewitalizacyjnych, rozwojowych
  d) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, tworzenie kolekcji dzieł sztuki
  e) współpracę z administracją samorządową i rządową oraz z jednostkami gospodarki, nauki i kultury w kraju i za granicą, w zakresie objętymi celami Fundacji
  f) skupianie wokół celu Fundacji artystów, krytyków, miłośników sztuki, przedstawicielstwa zagraniczne, a także przystępowanie do spółek i fundacji
  g) wspieranie i prowadzenie programów badawczych służących rozwojowi i upowszechnianiu wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce
  h) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej
  i) fundowanie stypendiów, nagród i wyróżnień, pomocy finansowej lub rzeczowej, organizowanie praktyk i staży
  j) działalność informacyjna, promocyjna, szkoleniowa, badawcza i wydawnicza służącą do realizacji celów statutowych Fundacji
  k) działalność na rzecz popularyzacji twórczości artystów oraz wiedzy z nią związanej
  m) udział w projektach inwestycyjnych i społecznych
  n) dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji
  ń) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kultury i sztuki, designu, wzornictwa użytkowego, dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji obiektów i przestrzeni publicznej
  o) wspieranie rozwoju talentów artystycznych dzieci i młodzieży poprzez pomoc umożliwiającą udział w kursach mistrzowskich, praktykach artystycznych, festiwalach i konfrontacjach oraz organizowanie wydarzeń na rzecz rozwoju i promocji dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej
  p) świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń, staży prowadzonych w kraju i za granicą
  r) udostępnianie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy o prawnych aspektach szeroko pojętej ochrony praw autorskich twórców, w tym także poprzez prowadzenie warsztatów i szkoleń
  s) tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie).

III. Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe w wysokości 1.000
  (jednego tysiąca) złotych na działalność statutową Fundacji, wniesione przez Fundatora w gotówce oraz
  rzeczy i prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Majątek Fundacji pochodzi z:
  a). dotacji, grantów, subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe
  poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty
  b). zbiórek i imprez publicznych
  c). majątku nieruchomego i ruchomego
  d). działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
  e). odsetek bankowych
  f). zwrotnych oraz bezzwrotnych dotacji krajowych oraz międzynarodowych programów, projektów czy
  inicjatyw.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
 4. Gospodarka finansowa fundacji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 6. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, spółkach, papierach wartościowych lub lokatach bankowych.

IV. Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany Zarządem.
 2. Rada Fundacji, zwana Radą, o ile Zarząd podejmie uchwałę w tym zakresie.

V. Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany i odwoływany przez Fundatora w drodze uchwały na 3-letnią kadencję z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Fundator, o ile zdecyduje wejść w skład Zarządu, staje na czele Zarządu jako Prezes Zarządu albo wyznacza Prezesa Zarządu spośród Członków Zarządu. Fundator wchodzi w skład Zarządu na nieoznaczoną czasowo kadencję.
 3. W przypadku śmierci Fundatora w prawa jego wstępuje osoba wyznaczona w tym celu aktem woli lub (gdy nie wyznaczył on takiej osoby) spadkobierca, a w razie wielu spadkobierców – wyznaczony przez nich wspólny pełnomocnik.
 4. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję więcej niż jedną kadencję.
 5. Osoba sprawująca mandat Członka Zarządu może być pracownikiem Fundacji.
 6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu dwuosobowego lub trzyosobowego wymagana jest obecność co najmniej dwóch Członków.
 7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację wszystkim Członkom Zarządu o terminie pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 8. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie obiegowym do którego nie stosuje się ustępu 5. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Zarządu. Możliwość głosowania kończy się w ciągu 7 dni od momentu poddania uchwały pod głosowanie.
 9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a). pisemnego zrzeczenia się
  b). śmierci
  c). skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
  d). odwołania przez Fundatora.
 10. Odpowiedzialność Członka Zarządu względem Fundacji ograniczona jest do odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie w związku z pełnioną funkcją.
 11. Do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie w każdym przypadku lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 12. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, a także jest odpowiedzialny za realizację jej celów statutowych. Zarząd sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji oraz przyjmuje darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji.
 13. Zarząd wyznacza zasadnicze kierunki działalności i rozwoju Fundacji.
 14. Zarząd ma prawo zmieniać Statutu Fundacji.
 15. Zarząd Fundacji spotyka się minimum raz na kwartał. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje poprzez głosowanie, w przypadku równych głosów za i przeciw decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

VI. Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem doradczym, a funkcjonuje od momentu i pod warunkiem podjęcia uchwały powołującą ją przez Zarząd Fundacji. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby skupione wokół idei Fundacji.
 3. Rada Fundacji proponuje długoterminowe cele Fundacji, przedstawia Zarządowi uwagi dotyczące możliwych kierunków rozwoju Fundacji i doskonalenia jej działalności, a jej członkowie doradzają Zarządowi w dziedzinach, w których są specjalistami.
 4. Rada Fundacji liczy od 1 do 5 osób.
 5. Kadencja członków Rady Fundacji jest bezterminowa i trwa do momentu odwołania przez Zarząd Fundacji lub ustaje wskutek:
  a). złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa
  b). śmierci członka Rady
  c). utraty praw obywatelskich członka Rady na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

VII. Postanowienie końcowe

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku:
  a). osiągnięcia celów, dla których została powołana
  b). wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
  c). decyzji Fundatora o zakończeniu działalności Fundacji.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator lub likwidatorzy powoływani przez Fundatora. Fundator określa przeznaczenie środków majątkowych pozostających po likwidacji Fundacji z uwzględnieniem celów Fundacji.
 3. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić jedynie za zgodą Fundatora, oraz o ile nie pociąga za sobą istotnej zmiany celów Fundacji.
 4. Zmiana Statutu nie może polegać na istotnej zmianie celów Fundacji.

POBIERZ: